އިޢުލާން 2015

މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ތަކާއި އަވަށުންބޭރު މަގުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Download
ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Download
ޕްރީސްކޫލްބޯޑް 2015 ވަނައަހަރަށް އެކުލަވާލުން Download
މިއިދާރާގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން Download
ބަނަދަރު ސަރަޙައްދުގައިހުރި ފެންތާނގީ ތަކުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Download
ބަނަދަރު ސަރަޙައްދުގައިހުރި ފެންތާނގީ ތަކުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
ދަނޑުބިންތަކުގައި ކުރުމަށް އެއްބަސް ވެފައިވާ މަސައްކަތްފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމާބެހޭ Download
މިއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ހޯދުން Download
މިއިދާރާގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން Download
ދަރަނބޫދޫ ނޫރާނީމަންޒިލްގޭ ޢިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ Download
ދަރަނބޫދޫ ޖަހާމުގުރިގޭ ޢިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ Download
ޤަބްރަސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުން Download
ސިޓީހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ވަގުތީގޮތުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާބެހޭ Download
ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ބަނދަރާއި، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
މިއިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން Download
މިއިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން Download
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމާބެހޭ Download
ދަރަނބޫދޫ ރަތްވިލާގޭ ޢިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ Download
މިއިދާރާގައި ނީލަންކިޔަންހުރި ތަކެތި ނީލަންކިއުން Download
ޤަބްރަސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުން Download
ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު 02 މީހުން ހޯދުން Download
ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުން Download