ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

02 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް 2015 Download
02 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް 2015 Download
02 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް 2015 Download
02 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް 2015 Download
02 ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް 2015 Download