ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2014 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް 03 އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިޚާބުކުރި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފ.އަތޮޅުކައުންސިލް:

 1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރާހި ފ.ނިލަންދޫ - ނިލަންދޫ ދާއިރާ
 2. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު ސަލްޖަމްގެ ފ.މަގޫދޫ - ބިލެއްދޫ ދާއިރާ
 3. ކައުންސިލަރ އަޚްތަރު ޔޫނުސް ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ބިލެއްދޫ - ބިލެއްދޫ ދާއިރާ
 4. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަތިރީގެ ފ.ފީއަލި - ބިލެއްދޫ ދާއިރާ
 5. ކައުންސިލަރ ޢބްދުލް ޖަލީލް އަޙްމަދު އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ - ނިލަންދޫ ދާއިރާ
 6. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޖަނަވަރީމާގެ ފ.ދަރަބޫދޫ - ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލް

 1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލު ހިތަށްފިނިވާގެ ފ.ފީއަލި
 2. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް މަރިޔަމް ޙަސަން ރޭވަވިލާ ފ.ފީއަލި
 3. ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް ސްނޯވައިޓް ފ.ފީއަލި
 4. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޒީން ބީޗްހެވަން ފ.ފީއަލި
 5. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ވަސީމް އާވިނަ ފ.ފީއަލި

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް:

 1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސަލީމް މޯނިންގވިލާ ފ.ބިލެއްދޫ
 2. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަޙްމަދު ފަވާޒް ވީނަސްވިލާ ފ.ބިލެއްދޫ
 3. ކައުންސިލަރ ޢުމަރު ޒާހިރު ނިއުވިޒަން ފ.ބިލެއްދޫ
 4. ކައުންސިލަރ ރަމްޒީނާ ޢަފީފް ޗާންދަނީވިލާ ފ.ބިލެއްދޫ
 5. ކައުންސިލަރ ޙަސަން މައުމޫން ތަރިވިދާގެ ފ.ބިލެއްދޫ

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް:

 1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނަސީމް ބީޗްސައިޑް ފ.މަގޫދޫ
 2. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނޫރާނީގެ ފ.މަގޫދޫ
 3. ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް މުޢީން ސުލައިމާން ރަތްވިލާގެ ފ.މަގޫދޫ
 4. ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގުލްބަކާގެ ފ.މަގޫދޫ
 5. ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްނާޞިރު ގްރީންވޯލްޑް ފ.މަގޫދޫ

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް:

 1. ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ
 2. ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަލީ ޑައިމަންޑްވިލާ ފ.ނިލަންދޫ
 3. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލު މިރުސްމާގެ ފ.ނިލަންދޫ
 4. ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ފާޒިރާމަންޒިލް ފ.ނިލަންދޫ
 5. ކައުންސިލަރ ޢަލީ ރަޝީދު ނޫރާނީގެ ފ.ނިލަންދޫ