ޚިދުމަތްތައް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މިޚިދުމަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ތަފްޞީލް »