ގުޅުއްވުމަށް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ - ފ. ދަރަނބޫދޫ - ދިވެހިރާއްޖެ


# ފޯނު ނަންބަރު: 6740015 | އީމެއިލް އެޑްރެސް : admin@dharanboodhoo.gov.mv

# އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.00 އިން 14.00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

# ރަމަޟާން މަހު އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10.00 އިން 14.00 އަށް ނުވަތަ ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ގަޑީގެ ގޮތުގައި އެއަހަރަކު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ގަޑިއެއްގައި (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

# ފައިސާ ބަލައިގަތުން: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8.30 އިން 13.00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

# ރަމަޟާންމަހު ފައިސާ ބަލައިގަތުން: ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10.30 އިން 12.30 އަށް ނުވަތަ ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީގަޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުމުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރާ ގަޑިއެއްގައި (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ