ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ނަލަހިޔާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މޯބައިލް ނަންބަރު: 7909087
އޮފީސް ނަންބަރު: 6740015
ސިޔާސީޕާޓީ: ޢަދާލަތު

މަޙްމޫދު އަޙްމަދު ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް
މޯބައިލް ނަންބަރު: 9960107
އޮފީސް ނަންބަރު: 6740015
ސިޔާސީޕާޓީ: ޢަދާލަތު

މުޙައްމަދު ނަޞީރު ނަޞްރާ މަންޒިލް ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކައުންސިލަރ
މޯބައިލް ނަންބަރު: 7691346
އޮފީސް ނަންބަރު: 6740015
ސިޔާސީޕާޓީ: ޢަދާލަތު

ޒުރާރަތު މަޙްމޫދު ރީތިގަސްދޮށުގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކައުންސިލަރ
މޯބައިލް ނަންބަރު: 7603351
އޮފީސް ނަންބަރު: 6740015
ސިޔާސީޕާޓީ: ޢަދާލަތު

މުޞްތަފާ ވަޙީދު އާބާދީގުލްޝަން ފ.ދަރަނބޫދޫ

ކައުންސިލަރ
މޯބައިލް ނަންބަރު: 7717890
އޮފީސް ނަންބަރު: 6740015
ސިޔާސީޕާޓީ: ޢަދާލަތު