ކައުންސިލް މެންބަރުން

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން

ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ހީނާމާގެ ފ. ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

ޖުވައިރިޔާ މުޙައްމަދު ނޫރާނީ ހައުސް ފ. ދަނަބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ނޫރާނީވިލާ ފ. ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

އަރުޔަޝް މުޙައްމަދު ގުލްހަޒާރުމާގެ ފ. ދަރަނބޫދޫ

* މަޤާމު: ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން ...

ލުޤުމާން ޢަލީ ހިޔަލީ ގުލްޝަން ލ. އިސްދޫ

* މަޤާމު: ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ
* ދައުރުގެ މުއްދަތު: 17 މޭ 2021 އިން 16 މޭ 2026 އަށް
* މަޤާމުގައިހުރި މުއްދަތު: 16 ޖަނަވަރީ 2024 އިން ...

Back to top