main-story-image
މިއިދާރާގެ 03 މުވައްޒަފަކު މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފި

08 ފެބްރުވަރީ 2024

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ... [ތަފްޞީލް]

04 ފެބްރުވަރީ 2024
27 ޖަނަވަރީ 2024
17 ޖަނަވަރީ 2024
10 ޖަނަވަރީ 2024

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް
ރަށުގެ އާބާދީ

އަންހެން ފިރިހެން މުޅި ޖުމްލަ
269 334 603

ފޮޓޯ ގެލެރީ
ކަލަންޑަރ
facebook Page