މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ


ކައުންސިލަރުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަ ނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް - 6740015 admin@dharanboodhoo.gov.mv --


ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

ފުރިހަމަ ނަން މަޤާމު ޔުނިޓު ފޯނު ނަންބަރު އޮފީހުގެ އީމެއިލް މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް
އަޙްމަދު ޢާމިރު ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް - 6740015 admin@dharanboodhoo.gov.mv --