ޚަބަރުތައް

"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިލެއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 05 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު މިއަތޮޅު ބިލެއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ... ތަފްޞީލް »

1436 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައިފި

1436 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10.00 އިން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށް ކަމަށާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ... ތަފްޞީލް »

އަތޮޅުލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ބަށިބޯލް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އަތޮޅުލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ތަފްޞީލް »

ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2016 އަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ތަދުބީރު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ... ތަފްޞީލް »

ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިނިވަން 50 ގެ ފުނައިގެ ޙަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ ފަންސާސް އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ "މިނިވަން ފަންސާސް ފުނަ" މި ޙަރަކާތްތައް... ތަފްޞީލް »

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޢަލީ ވަޙީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ މަޤާމަށް ފ.ނިލަންދޫ ވެނީލާގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރައީސުލް ޖޫމްހޫރިޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ... ތަފްޞީލް »

އަންނަމަހުން ފެށިގެން ސައިކަލާއި އަންނައުނުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަންނައުނާއި ސައިކަލުން ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށް އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ. މުލީއާގޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި އެކު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް... ތަފްޞީލް »

އެމްއެންޔޫ އިން ޑިޕްލޮމާ ހެދި 269 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އެކި ދާއިރާތަކުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އަދި އެޑުވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން 269 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައި ... ތަފްޞީލް »

26 މާރިޗް 2015 އިން ފެށިގެން ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 ގައި ކެފޭތައް 12:00 ގައި ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 ބަންދުކޮށް، ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ސައި ހޮޓާ އަދި ކެންޓީން ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރާ ގަޑި މެންދަމު 12:00 އަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ތަފްޞީލް »

ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި ގެލެކްސީ އެސް6 އެޖް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ހައްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ތަފްޞީލް »