މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމުގެ ނަން މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ ލިވިންގ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސް މިނިވަންވޭޖް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް 15,400.00 4,600.00 - - - - - 20,000.00
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޖުވައިރިޔާ މުޙައްމަދު 11,600.00 3,400.00 - - - - - 15,000.00
ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަރުޔަޝް މުޙައްމަދު 10,600.00 2,400.00 - - - - - 13,000.00

ސިވިލްސާރވިސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، އެފައިސާ ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ.

މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.