main-story-image

"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނިލަންދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 26 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

ތަފްޞީލް...>

"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިލެއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ބިލެއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

ތަފްޞީލް... »

1436 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައިފި

1436 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައިފި

1436 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10.00 އިން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ތަފްޞީލް... »

އަތޮޅުލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

އަތޮޅުލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ބަށިބޯލް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އަތޮޅުލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ތަފްޞީލް... »